Call Us : +91 480 2802145, 2802146, 2894982
E-mail : muralidharanhpk@gmail.com
Bhashatilakam is an in house Journal from Hindi prachara Kendra...
Readmore >>

bhashatilakam
Hindi Bashathilakam Monthly

It is a monthly magazine published by the Hindi Prachara Kendra from 1988. The aim of publishing the magazine is to introduce the Hindi Literature to the people who know only Malayalam language. It also aims to propagate spiritual and value education.

Chief Editor : Dr.M.S.Muraleedharan


Archives

`mjm-Xn-eIw HIvtSm-_À e¡w

A[ym]IÀ BNm-cy-]-Z-hn-bn-se-¯m-¯-XmWv -hnZymÀ°n-I-fn ImWp¶ aqey-Nyp-Xn¡v ImcWw

XrÈqÀ : A[ym-]-IÀ D¯-a-Kp-W-§Ä¡v amXr-I-bm-Ip-Ibpw D]-tZ-in-¡p¶ Imcy-§Ä kz´w Pohn-X-¯n ]IÀ¯p-Ibpw sN¿p-t¼mtg BNm-cy-cm-Ip-¶p-Åq-sh¶pw CXnsâ Ipd-hmWv C¶v hnZymÀ°n-I-fn ImWp¶ aqey-Nyp-Xn¡v Imc-W-sa¶v ap³ \nb-a-k` kv]o¡dpw Fw.-FÂ.-F.-bp-amb tXd-¼n cma-Ir-jvW³ A`n-{]m-b-s¸-«p. {io kXy-kmbn tkhm kan-Xn-bpsS B`n-ap-Jy-¯n XrÈq-cn \S¶ ""BNm-cy-tZthm `hx'' ]cn-]mSn DZvLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp¶p At±-lw. Hcp sNSn-bn ]qhp-­m-Im-s\-fp-¸-am-Wv. ]s£ B ]qhv Imbm-Im³ th­{X {iaw-t]m-se-bm-IWw Cuiz-c-hn-izmkw \ne-\nÀ¯-se¶v tXd-¼n XpSÀ¶v ]d-ªp. \man-¶-\p-`-hn-¡p¶ kuJy-¯n\v \nZm\w `K-hm-\m-sW-¶-dn-bp-Ibpw ]Icw `K-hm-t\m-SpÅ \µn {]Im-in-¸n-¡-emWv tkh-\-sa¶v a\-Ên-em-¡pIbpw sN¿W-sa¶pw At±lw ]d-ªp.

{io kXy-kmbn tkhm kwL-S\ PnÃm {]kn-Uâv sI.-Fw.-I-cp-Wm-I-c³ A²y-£X hln¨ NS-§n bphhnImkv PnÃm C³-þ-NmÀÖv Fw.-F-kv.-ap-c-fo-[-c³ apJy-{]-`m-jWw \S-¯n. I¬ho-\À kwK-ta-i³ \µn {]I-Sn-¸n-¨p.
-Xr-ÈqÀ PnÃ-bn bph-hn-Im-kn\v DÖze kzoI-cWw

XrÈqÀ : {io kXy-kmbn tkhm kwL-S-\-bpsS B`n-ap-Jy-¯n-epÅ bph-hn-Im-kn\v XrÈqÀ PnÃ-bn Bth-tim-Öz-e-amb kzoI-c-Ww. ]Xn-\mdv hbÊv apX ap¸-¯n-b©v hb-Êp-hsc {]mb-apÅ bph-Xo-bp-hm-¡Ä¡m-bmWv Cu tImgvkv \S-¯p-¶-Xv. bphXn bphm-¡-fpsS ka-{K-amb hyàn-Xz-hn-I-k\w e£y-an-«p-sIm-­pÅ Cu tImgvknsâ PnÃm-Xe DXvLm-S\w {io kXy-kmbn tkhm kwL-S-\-bpsS PnÃm {]kn-Uâv sI.-Fw.-I-cp-Wm-I-c³ \nÀÆ-ln-¨p. bph-hn-Imkv PnÃm C³-þ-NmÀÖv Fw.-F-kv.-ap-c-fo-[-c³ A²y-£X hln¨ NS-§n kwL-S-\-bpsS PnÃm tImþ-HmÀUn-t\-äÀ ]n.-F³.-N-{µ-tam-l³, ^m¡Âän AwK-§-fmb tZhn taml³, Kncn-P, kXo-i³, lcn-i-¦À sImSp-§-ÃqÀ, apc-fo-[-c³.- Sn.-kn., bq¯v hn§v PnÃm C³-þ-NmÀÖv A\nÂIp-amÀ XpS-§n-b-hÀ ]s¦-Sp-¯p.


Xm¶yw : Xm¶yw kanXn-bn \S¶ bph-hn-Imkv ¢mÊnsâ DXvLm-S\w PnÃm tIm þ HmÀUn-t\-äÀ ]n.-hn.-N-{µ-tam-l³ \nÀÆ-ln-¨p. Fw.-F-kv.-ap-c-fo-[-c³ A²y-£X hln-¨p. Xm¶yw kanXn bph-hn-Imkv C³-þ-NmÀÖv F.-F.-c-ta-i³, ^m¡Âän AwK-§-fmb lcn-i-¦À, A\nÂIp-amÀ, F.-F.-ap-c-fo-[-c³ XpS-§n-b-hÀ kwkm-cn-¨p.

sImSp-§-ÃqÀ kan-Xn-bn \S¶ NS§n s{]m^.-P-b-Ip-amcn A²y-£X hln-¨p. Fw.-F-kv.-ap-c-fo-[-c³ DXvLm-S\w sNbvXp. ^m¡Âän AwK-§-fmb lcn-i-¦À, {ioP.-hn.-F-¨v F¶n-hÀ kwkm-cn-¨p.200 tesd kmbn bq¯v {]hÀ¯-IÀ ipNo-I-c-Whpw t_m[-h¡-c-W-Iym¼pw \S¯n

sImSp-§-ÃqÀ : {io kXy-kmbn tkhm kan-Xn-bpsS B`n-ap-Jy-¯n Ccp-¶q-dn-tesd kmbn bq¯v {]hÀ¯-IÀ sImSp-§-ÃqÀ ap\n-kn-¸m-en-än-bnse Zs¯-Sp¯ {Kma-¯n tkhm {]hÀ¯\w \S-¯n. BgvN-bn-sem-cn-¡-se¶ coXn-bn-emWv A©v {Kq¸p-I-fmbn Xncnª bph-P-\-§Ä ]cn-kc ipNo-I-c-W-¯nsâ Bh-iy-IX Cuiz-cm-\p-{K-l-¯n\v ipNn-Xz-¯nsâ A\n-hm-cyX F¶o hnj-b-§sf Ipdn¨v t_m[-h¡-c-Whpw ipNo-I-c-Whpw \S-¯nh-cp-¶-Xv.kuP\y hyànXz hnI-k\ tImgvkv; PnÃ-bn 14 tI{µ-§Ä Ct¸mÄ At]-£n¡mw

sImSp-§-ÃqÀ : {io kXy-kmbn tkhm kwL-S-\-bpsS B`n-ap-Jy-¯n PnÃ-bnse bph-Xo-bp-hm-¡Ä¡mbn kuP\y hyànXz hnI-k\ tImgvkv Bcw-`n-¡p-¶p. BgvN-bn c­p-a-Wn-¡qÀ hoX-apÅ tImgvknsâ Imem-h[n ]Xn\©v amk-am-Wv. ]Xn-\m-dn\pw ap¸¯nb©n\pw CSbv¡v {]mb-apÅ bph-Xo-bp-hm-¡Ä¡v tImgvkn {]th-i\w \ÂIpw.

D¡WvT Zqco-I-cn-¨v, a\x-kw-LÀj-¯n\v Ipd-hp-h-cp¯n a\-Ên\v ssØcyhpw Xtâ-Shpw \ÂInbpÅ "_ntl-hn-bÀ sXdm-¸n-Ìp'-IfneqsS DÖze hyàn-Isf hmÀs¯-Sp-¡p-I-bmWv e£yw. PnÃ-bn ]Xn-s\m¶v tI{µ-§-fn-embn Ccp-]Xv t]À¡v hoXw tImgvkn\v {]th-i\w \ÂIpw. hnZ-KvZ-cmb hnZym-`ymk hnN-£-WÀ ¢mÊp-IÄ¡v t\XrXzw \ÂIpw. hni-Z-hn-h-c-§Ä¡v Xmsg ]d-bp¶ hnem-k-§fn _Ô-s¸-tS-­-Xm-Wv. PnÃm C³ þ NmÀÖv, bph-hn-Im-kv, {io kXy-kmbn tkhm kwL-S-\, N´-¸p-c, ]n.-H.-sIm-Sp-§-ÃqÀ þ 680 664, XrÈqÀ, t^m¬ : 0480 2802145, 2802146, 2853779 AYhm sI.-Fw.-I-cp-Wm-I-c³, PnÃm {]kn-Uâv, {io kXy-kmbn tkhm kwL-S-\, IrjvW KmÀU³kv, shÅm«v sebn³, XrÈqÀ þ 1, t^m¬ : 0487 2335006.

^m¡Âän AwK-§Ä : A\nÂIp-amÀ.-sI.-Pn þ 9446233476, tZhn taml³ þ 9446466625, KncnP cma-N-{µ³ þ 0487 2321937, lcn-i-¦À.-]n.-Fkv þ 9249876011, s{]m^.-P-b-Ip-amcn þ 0480 2850596, apc-fo-[-c³.-Sn._n þ 9446625626, \nl tat\m³ þ 9447761556, {]` cma³ þ 9447963680, cma³ þ 9447963680, cta-i³.-F.-F. þ 9388827409, kXo-i³ þ 9847453771, {ioP.-hn.-F¨v þ 0480 2853779, taml³Zmkv KmÔn{Kmw (C-cn-§m-e-¡p-S) þ 9447810993. kn.-hn-P-b-Ip-amcn þ 0480 2850812hmÀ²-Iy-¯nsâ hnh-i-X-IÄ ad¶v A\m-Y- hr-²-cpsS km¶n-²y-¯n hr²-P-\-kw-Kaw

sImSp-§-ÃqÀ : hmÀ²-Iy-¯nsâ hnh-i-X-IÄ ad¶v hr²-P-\-k-aq-l-¯nsâ H¯p-tN-cÂ. Cu H¯p-tN-c-en\v t\XrXzw \ÂIn-bXv A\m-Y-hr-²À. {io kXy-kmbn tkhm kan-Xn-bpsS B`n-ap-Jy-¯n \S¶ hr²-P\ kwK-a-¯n ]g-b-Ime Zpcn-X-§-fpsS XoNq-f-bn \n¶v im´n-bpsS Xmh-f-¯n-se-¯nb "kmbn A`b'sa¶ A\m-Ym-e-b-¯nse At´-hm-kn-I-fmWv aäp-Å-hÀ¡v km´z-\-ambn {]hÀ¯n-¨-Xv. Dä-h-cp-t]-£n¨ kmhn{Xn A´ÀÖ-\w, hnhmlw t]mepw Ign-¡msX ktlm-Z-cn-bpsS a¡sf hfÀ¯n ]n¶oSv Ah-cm Xs¶ B«n-tbm-Sn-¡-s¸« N{µn-I, A½ acn¨tXmsS {]mcm-_v[-taäv ktlm-Z-c-§-fm ASn-¨n-d-¡-s¸« ame-Xn Ch-scÃmwXs¶ aäp-Å-hÀ¡v km´z-\-ambn hÀ¯n-¡p-¶p.

{io kXy-kmbn tkhm kwL-S-\-bpsS Iogn ]Sn-ªmsd sh¼-Ãq-cn-epÅ A\m-Ym-e-b-¯nse hr²À aäp-Å-hÀ¡v km´z-\-am-hp-I-bm-bn-cp-¶p. 26 kl-Ö-\-hr-²-·mÀ tbmK-¯n ]s¦-Sp-¯p. Adp-]-¯n-c­v hb-ÊpÅ t__n apX 93 hb-ÊpÅ Imfn-hsc tbmK-¯n ]s¦-Sp¯p kwkm-cn-¨p.

hr²-P-\-kw-K-a-¯nsâ DXvLm-S\w sImSp-§-ÃqÀ lnµn {]Nm-c-tI{µw lmfn kanXn I¬ho-\À Fw.-F-kv.-ap-c-fo-[-c³ \nÀÆ-ln-¨p. lcn-i-¦À sImSp-§-ÃqÀ, hn.-F-¨v.-{io-P, kpIp-am-c³.-sI.-F-kv., X¦½p kpIp-am-c³, Za-b´n So¨À, sFj ]pcp-tjm-¯-a³, _o\.-sI.-_n. XpS-§n-b-hÀ kwkm-cn-¨p.

kan-Xn-bpsS B`n-ap-Jy-¯n hr²-P-\-§sf Imjvaocn jmf-Wn-bn¨v BZ-cn-¡pIbpw Z£nW \ÂIp-Ibpw sNbvXp.tkhm {]hÀ¯-\-§Ä Ip«n-I-fpsS _u²o-I-hpw, Bßo-b-hp-amb hnIm-k-¯n\v ASn-¯d

]n.-sh-¼-ÃqÀ : {io kmbn hnZym-`-h-\nse hnZymÀ°n-IÄ ]nd-¶m-fm-tLmj Znh-k-§-fnepw aäpw kv¡qfnse "kÀÆokv t_mIvknÂ' \nt£]n-¡p¶ XpI kam-l-cn¨v 700 Hmfw km[p-P-\-§Ä¡v Acn-hn-X-cWw \S¯n. Ip«n-I-fnse Bßo-bhpw _u²o-Ihpw hnIm-c-]-c-hp-amb hnIm-k-¯n\v tkhm-{]-hÀ¯-\-§-fn GÀs¸-Sm³ Ip«n-Isf t{]cn-¸n-¡-W-sa¶v Acn-hn-X-cWw DXvLm-S\w sNbvXpsIm­v PnÃm IfIvSÀ tUm.-_o\ amXm-]n-Xm-¡sf DZvt_m-[n-¸n-¨p.

Fkv.-F³.-]pcw {Kma-]-©m-b¯v AwKw _n.-F.-tKm]n A²y-£X hln¨ NS-§n kv¡qÄ {]n³kn-¸mÄ kn.-hn-P-b-Ip-am-cn, ]n.-im-´-Ip-am-cn, {io kmbv FUyq-t¡-j³ {SÌv AwK-§-fmb hn.-Fw.-I-am-ep-²o³, kn.-tKm-]m-e-Ir-jvW³, amt\-PnwKv {SÌn Sn.-_m-e-Ir-jvW³, s{]m^.-P-b-Ip-am-cn, F³.-hn.-jm-Pn, tKm]n-\m-Y³, Nmµv\n I®³ XpS-§n-b-hÀ kwkm-cn-¨p.